Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

 Tom 28 (zeszyt 4, 2012) Idź na górę strony
 • M. Mazurkiewicz, E. Tkaczewska, R. Pomykała, A. Uliasz-Bocheńczyk: Preliminary determination of the suitability of slags resulting from coal gasification as a pozzolanic raw material (Wstępne określenie przydatności żużli ze zgazowania węgla jako surowca pucolanowego) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • U. Kołodziejczyk, M. Ćwiąkała, A. Widuch: Use of fly-ash for the production of hydraulic binding agents and for soil stabilisation (Zastosowanie popiołów lotnych do produkcji spoiw hydraulicznych i wzmacniania gruntu )[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • E. Yilmaz, T. Belem, M. Benzaazoua: One-dimensional consolidation parameters of cemented paste backfills (Parametry jednowymiarowej konsolidacji podsadzki w postaci cementowej pasty) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • P. Wojnarowski: Potential for increasing oil recovery from Polish oil-fields by applying EOR methods (Analiza możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej z polskich złóż w oparciu metody EOR)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • B. Tomaszewska, L. Pająk: Geothermal water resources management – economic aspects of their treatment (Gospodarka zasobami wód termalnych – ekonomiczne aspekty ich uzdatniania) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Franik: Study on factors influencing the level of capital expenditure spent in mining (Badanie czynników wpływających na wysokość nakładów inwestycyjnych wydatkowanych w górnictwie) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • D. Saramak: Optimizing the performance of high-pressure grinding roll based ore enrichment circuits (Optymalizacja pracy układów przeróbki mechanicznej rud opartych na wysokociśnieniowych prasach walcowych)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • D. Krawczykowski, A. Krawczykowska, K. Trybalski: Laser particle size analysis – the influence of density and particle shape on measurement results (Laserowa analiza uziarnienia – wpływ gęstości i kształtu ziaren na wyniki pomiarów)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J. Mucha, M. Wasilewska-Błaszczyk: Variability anisotropy of mineral deposits parameters and its impact on resources estimation – a geostatistical approach (Anizotropia zmienności parametrów i jej wpływ na szacowanie zasobów w ujęciu geostatystycznym)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J. Misiak: Quality of coal from exploited seams in LW “Bogdanka” S.A. (Lublin Coal Basin) (Jakość węgla eksploatowanych pokładów w LW „Bogdanka” S.A. (Lubelskie Zagłębie Węglowe)) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Bukowska, U. Sanetra, M. Wadas: Chronostratigraphic and Depth Variability of Porosity and Strength of Hard Coals in the Upper Silesian Basin (Chronostratygraficzna i głębokościowa zmienność porowatości i wytrzymałości węgli w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 28 (zeszyt 3, 2012) Idź na górę strony
 • J. Bromowicz, B. Figarska-Warchoł: Kamienie dekoracyjne i architektoniczne południowo-wschodniej Polski – złoża, zasoby i perspektywy eksploatacji (Decorative and architectural stones in south-eastern Poland – the deposits, their resources and perspectives of exploitation) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Krzak: Dilemmas of mineral resources use in selected economic theories (Dylematy użytkowania zasobów kopalin mineralnych w wybranych teoriach ekonomicznych) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Jarosiński, A. Kozak, S. Żelazny, P. Radomski: Removal of magnesium from sphalerite concentrates by means of spent electrolyte deriving from the process of cathode zinc extraction (Usuwanie magnezu z koncentratu sfalerytowego za pomocą zużytego elektrolitu z procesu otrzymywania cynku katodowego) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Wdowin, A. Gruszecka: Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i teksturalna odpadów poflotacyjnych z przemysłu Zn-Pb pod kątem dalszych rozważań wykorzystania ich jako sorbentów (Mineralogical-chemical and texstural characteristics of Zn-Pb industry flotation wastes with further potential for application as sorbents) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • K. Stanienda, J. Nowak, T. Kukiełka: Fazy mineralne w triasowych skałach węglanowych rejonu Chorzowa (Mineral phases of carbonate triassic rocks of the chorzów area) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J. Dec, K. Pietsch: Możliwości sejsmicznej identyfikacji stref akumulacji gazu w utworach węglanowych cechsztynu monokliny przedsudeckiej (A possibility of seismic identification of gas accumulations in zechstein carbonate formations of the fore-sudetic monocline) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Hejmanowski, A. Malinowska: Metoda prognozowania deformacji powierzchni terenu w rejonie złóż gazu i ropy naftowej wraz z analizą zagrożeń infrastruktury technicznej (Method of surface deformations prediction in the natural gas and petroleum mining areas with technical infrastructure risk assessment method) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Tumidajski: Heurystyczne modele procesów rozdrabniania jako podstawa symulacyjnej optymalizacji ich przebiegu (Heuristic models of comminution processes as the basic of simulative optimisation of their course) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Brożek, Z. Naziemiec: Analiza mechaniki procesu rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach i wysokociśnieniowych prasach walcowych (Analysis of the mechanics of the comminution process of minerals in crushers and high-pressure grinding rolls) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • P. Żarczyński, A. Strugała, A. Sobolewski, C. Sikorski: Minimalizacja ryzyka wdrażania nowych technologii w przemyśle koksowniczym przez etapową realizację złożonego projektu badawczo-rozwojowego jako opcji rzeczowej (The risk minimalization of introducing new technologies in coke making industry through stage implementation of the composed r&d project as a real option) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 28 (zeszyt 2, 2012)Idź na górę strony
 • T. Bartuś, Anizotropia zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów (Anisotropy of the main lignite parameters variability of Bełchatów area) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • E. Skvarekova, L. Kozakova: Brown coal and lignite issues from the perspective of sustainable development in Slovakia (Rola węgla brunatnego w zrównoważonym rozwoju Słowacji) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • B. Figarska-Warchoł, E. Matlak: Ograniczenia przyrodnicze górnictwa surowców skalnych między Cieszynem a Skoczowem w ostatnim stuleciu (Environmental constraints for mining of rock raw materials between Cieszyn and Skoczów in the last century) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Krzak: Koncepcja zachowań strategicznych na lokalnym rynku surowcowym w modelu gry n-osobowej – zarys problemu (Conception of strategic behaviours on the local mineral market in the n-person game model –issue outline)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • E. Brzychczy: Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland (Kontrakty swap i możliwości ich wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach górniczych) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Uliasz-Bocheńczyk, M. Gawlicki, R. Pomykała: Ocena możliwości sekwestracji ditlenku węgla w wodnych zawiesinach wybranych popiołów lotnych (Evaluation of the possibilities of sequestration of carbon dioxide in aqueous suspensions of selected fly ash) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J. Mačala, I. Pandová, T. Gondová, K. Dubayová: Reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrogen monooxide in combustion engine exhaust gases by clinoptilolite (Redukcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i tlenków azotu w gazach wydechowych silnika spalinowego przy użyciu klinoptylolitu [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 28 (zeszyt 1, 2012)Idź na górę strony
 • P. Wyszomirski, F. Gacki, T. Szydłak: Tureckie surowce skaleniowe w krajowej produkcji płytek ceramicznych (Turkish feldspar raw materials in polish production of ceramic tiles) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • K. Delura: Charakterystyka chromitytów z masywu Braszowice–Brzeźnica na Dolnym Śląsku i ich znaczenie przemysłowe (Chromitites from the Braszowice–Brzenica massif, Lower Silesia – potential chromium source for industry? [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • S. Góralczyk: Alkali – carbonate reaction of aggregates (Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • I. Jonczy: Formy występowania wybranych metali w żużlach hutniczych na tle ich właściwości geochemicznych (Forms of occurrence of selected metals in metallurgical slags in comparison with their geochemical properties) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • W. Naworyta, J. Benndorf: Ocena dokładności geostatystycznych metod modelowania złóż pod kątem projektowania eksploatacji na podstawie jednego ze złóż węgla brunatnego (Accuracy assessment of geostatistical modelling met hods of mineral deposits for the purpose of their future exploitation – based on one lignite deposit) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Majcherczyk, Z. Pilecki, Z. Niedbalski, E. Pilecka, M. Blajer, J. Pszonka: Wpływ warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych na dobór parametrów obudowy wstępnej tunelu drogowego w Lalikach (The influence of geological engineering and geotechnical conditions on parameter selection of the primary lining of a road tunnel in Laliki) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • S. Falkowicz, S. Dubiel, R. Cicha-Szot: Problemy ograniczania dopływu wody do odwiertów wydobywczych gazowych i ropnych (Case studies of water shut-off treatments in oil and gas production wells) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Uberman: Przesłanki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych złóż kopalin (Circumstances supporting use of real-options approach for valuation of selected classes of mineral deposits) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • S. Dubiel, B. Uliasz-Misiak: Wpływ ciśnienia różnicowego na wydatek wody złożowej podczas badań rurowymi próbnikami złoża utworów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim (Influence of differential pressure on formation water flow rate during tests of the the autochtonous miocene deposits in the carpathian foredeep with dst) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • L. Dziewińska, R. Tarkowski: Budowa geologiczna struktury Choszczna (niecka szczecińska) w świetle interpretacji sekcji efektywnych współczynników odbicia dla potrzeb podziemnego składowania CO2 (Geological structure of the choszczno anticline (Szczecin trough) in the light of interpretation of the sections of effective reflection coefficients for underground CO2 storage) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013