Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

Tom 29 (zeszyt 4, 2013) 
Idź na górę strony
 • E.J. Sobczyk, J. Badera: The problem of developing prospective hard coal deposits from the point of view of social and environmental conflicts with the use of AHP method (Problem zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla kamiennego z punktu widzenia możliwych konfliktów społeczno-środowiskowych z wykorzystaniem metody AHP) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Wagner: The geological aspects of meta-lignite and sub-bituminous coal occurrences in Poland within the context of deposits and uneconomic occurrences in Europe (Występowanie twardego węgla brunatnego w Polsce na tle jego złóż i przyrodniczych wystąpień w Europie) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • W. Naworyta: Analysis of the sulfur content in the Gubin lignite deposit for assessing the need for sorbent and the quantity of REA gypsum produced (Analiza zmienności zawartości siarki w węglu złoża Gubin pod kątem oceny zapotrzebowania na sorbent oraz produkcji rea-gipsu w planowanej elektrowni) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • K. Szamałek, G. Konopka, K. Zglinicki, B. Marciniak-Maliszewska: New potential source of rare earth elements (Nowe potencjalne źródło pierwiastków ziem rzadkich)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A.Szurlej, P. Janusz: Natural Gas Economy in the United States and European Markets (Gospodarka gazem ziemnym na rynku amerykańskim i europejskim)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • B. Klojzy-Karczmarczyk, J. Mazurek: Studies of mercury content in selected coal seams of the Upper Silesian Coal Basin (Badania zawartości rtęci w wybranych pokładach węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Jarosiński, A. Kozak, S. Żelazny: Utilization of solutions obtained after magnesium removal from sphalerite concentrates with spent electrolyte derived from winning of cathode zinc (Zagospodarowanie roztworów po usuwaniu magnezu z koncentratów sfalerytowych elektrolitem odpadowym z procesu otrzymywania cynku katodowego) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Mazurkiewicz, G. Malata, A. Uliasz-Bocheńczyk: Characteristics of selected wastes from carbon gasification (Charakterystyka wybranych odpadów ze zgazowania węgla) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • W. Xia, J. Yang: Experimental design of oily bubbles in oxidized coal flotation (Projekt eksperymentalnej flotacji olejowej utlenionego węgla) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Wdowin, R. Tarkowski, M. Manecki: Petrographic-mineralogical and textural changes in reservoir and sealing rocks (Zaosie anticline) as a result of a long-term experiment in CO2-brine-rock interactions (Zmiany petrograficzno-mineralogiczne i teksturalne w skałach zbiornikowych i nadkładu (antyklina Zaosia) w wyniku długoterminowego eksperymentu oddziaływania CO2-skała-solanka) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Wierzbicki: Changes in the sorption/diffusion kinetics of a coal-methane system caused by different temperatures and pressures (Zmiany kinetyki procesów sorpcji/dyfuzji w układzie węgiel-metan wywołane zmianami temperatury i ciśnienia)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J. Misiak: Petrographic and facies characteristics of coal from the Załęże and Ruda Beds (upper Namurian, Westphalian A) in the area of Zebrzydowice; Upper Silesian Coal Basin (Charakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z warstw załęskich i rudzkich s.s. (namur górny, westfal A) w rejonie Zebrzydowic; GZW ) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 29 (zeszyt 3, 2013) Idź na górę strony
 • S.Z. Mikulski, B. Strzelska-Smakowska: The prospective and hypothetical areas of zinc and/or lead ores in different types of deposits beyond the Upper Silesia Zn-Pb Ore District in Poland (Obszary perspektywiczne i hipotetyczne rud cynku i/lub ołowiu w różnych typach złóż w Polsce (z wyłączeniem Górnośląskiego Okręgu Rud Zn-Pb)) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Csikósová, K. Čulková, M. Antošová: Magnesite industry in the Slovak Republic (Przemysł magnezytowy w Republice Słowackiej) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Sidorová, P. Čorej: Flotation Method in Talc Raw Material Processing from the Gemerská Poloma Deposit in Slovakia ( Metoda flotacyjna w przeróbce kopaliny talkowej ze złoża Gemerská Poloma na Słowacji) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • B. Bielowicz: Występowanie wybranych pierwiastków szkodliwych w polskim węglu brunatnym (Selected harmful elements in polish lignite) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Marcisz: Zawartość siarki całkowitej w złożach monokliny Zofiówki (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) (Total sulphur content in deposits of the Zofiówka monocline (SW part of Upper Silesian Coal Basin)) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • K. Stanienda: Possibility of Huntite presence in the Triassic limestones of Opole Silesia (Huntyt w wapieniach triasowych Śląska Opolskiego) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Semyrka: Jakościowa i ilościowa charakterystyka petrofizyczna subfacji dolomitu głównego w strefach paleogeograficznych (QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PETROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF MAIN DOLOMITE SUBFACIES IN PLEOGEOGRAPHICAL ZONES)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Olkuski: Zależność Polski w zakresie importu węgla kamiennego (Hard coal import dependence of Poland) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • K. Stala-Szlugaj: Nowe inwestycje w rosyjskim górnictwie węgla kamiennego (NEW HARD COAL-MINING PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • P. Żarczyński, A. Strugała, A. Sobolewski, W. Kaczmarek: Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej procesu koksowania przez wdrożenie operacji podsuszania wsadu (Evaluation of potential improvements to coking process energy efficiency as a consequence of implementing a coal blend pre-drying operation) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Kaliski, M. Krupa, S. Rychlicki, J. Siemek, A.P. Sikora: Estymacje kosztów otworów poszukiwawczych i wydobywczych dla złóż ropy i gazu w basenach geologicznych w Polsce (Estimations of exploration and production costs for natural gas and oil deposits in geological basins in Poland)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Uliasz-Bocheńczyk, E. Mokrzycki: Mineralna sekwestracja CO2 przy zastosowaniu odpadów energetycznych – próba oszacowania potencjału w Polsce (mineral sequestration of CO2 with the use of energy waste – an attempt to estimate the polish potential) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Ścigała: A mining extraction system with advancing longwall as a method of protecting technical objects and an element of rational deposit management (Eksploatacja ze ścianą wyprzedzającą jako metoda ochrony obiektów infrastruktury technicznej i element racjonalnej gospodarki złożem) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 29 (zeszyt 2, 2013) Idź na górę strony
 • Z. Grudziński: Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku (Coal economy in the international markets of the Atlantic and the Pacific Regions) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Olkuski: Ocena wystarczaności krajowych zasobów wegla kamiennego energetycznego w świetle perepektyw jego użytkowania (Analysis of domestic reserves of steam coal in the light of its use in power industry)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Okońska, Ł. Uruski, J. Górecki, J. Gołaś: Metodyka oznaczania zawartości rtęci całkowietej w węglach energetycznych (Mercury in coal – determination of total mercury in steam coals by cold vapor atomic absorption spectrometry (cv-aas)) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Guziurek, V. Zechner, P. Fecko: Application of brown coal pyrolytic oils in black coal slurry flotation (Zastosowanie olejów z pirolizy węgla brunatnego do floatacji szlamów węgla kamiennego) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Szewczyk, M. Kacprzak: Górnictwo odkrywkowe wapieni i margli w Polsce. Zasoby, wydobycie i stan zagospodarowania złóż (opencast mining of limestone and marl in Poland. Resources, exploitation and state of management of deposits) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Uliasz-Bocheńczyk, M. Gawlicki, E. Mokrzycki, M. Pyzalski: Odmiany polimorficzne CaCO3 jako produkt karbonatyzacji zaczynów cementowych (polymorphic varieties of CaCO3 as a product of cement grout carbonization) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • A. Pala, K. Widziewicz, J. Nowak, K. Loska, J. Biegańska: Content analysis of heavy metals/metalloids and mineral composition of waste generated during uranium concentrate processing (Analiza zawartości metali ciężkich/metaloidów i składu mineralnego odpadów pochodzących z procesu pozyskiwania koncentratu uranowego) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J.M. Gorecka, H. Marszałek: Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego (Dolny Śląsk) (Evaluation of selected hydrogeological parameters of weathered granite in the strzegom area (Lower Silesia)) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • S. Dubiel, B. Uliasz-Misiak: Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej-kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych (Statistical analysis of reservoir parameters of the upper jurassic-lower cretaceous formation in the carpathian foredeep obtained from DST tests and geophysical surveys) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • B. Winid: Brom jako potencjalne zagrożenie jakości środowiska wodnego w rejonach eksploatacji górniczej (Bromine as a potential threat to the aquatic environment in areas of mining operations) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Niedoba: Elementy metodologii stosowania dwu- i wielowymiarowych rozkładów właściwości materiałów uziarnionych do opisu wzbogacania węgli (Methodological elements of applying two- and multi-dimensional distributions of grained materials properties to coal beneficiation) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • S.Z. Mikulski, B. Strzelska-Smakowska, W. Retman: The perspective and prognostic areas of zinc and lead ores in the Upper Silesia Zn-Pb Ore District (Obszary perspektywiczne i prognostyczne rud cynku i ołowiu w Górnośląskim Okręgu Rud Zn-Pb) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J. Kurzeja, J. Kornowski: The basic assumptions of the quantitative version of the Comprehensive Method of Rockburst Hazard Evaluation (Podstawowe założenia ilościowej wersji kompleksowej metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 Tom 29 (zeszyt 1, 2013) Idź na górę strony
 • S. Rychlicki, J. Siemek: Stan aktualny i prognozy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce (Current conditions and forecasts of natural gas application in the production of electricity in Poland)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • R. Patyńska: Methane emissions from ventilation and degasification systems of hard coal mines in Poland in the years 2001–2010 (Emisja metanu z układów wentylacyjnych i odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001–2010) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • E. Lewicka: Barwa po wypaleniu a skład mineralny kopalin skaleniowych z rejonu Sobótki (Colour after firing versus mineral composition of feldspar raw materials from the Sobótka region) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • T. Gawenda: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych (The influence of rock raw materials comminution in various crushers and crushing stages on the quality of mineral aggregates)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • J. Całus-Moszko, B. Białecka: Analiza możliwości pozyskania pierwiastków ziem rzadkich z węgli kamiennych i popiołów lotnych z elektrowni (Analysis of the possibilities of rare earth elements obtaining from coal and fly ash) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • E. Yilmaz, T. Belem, M. Benzaazoua: Study of physico-chemical and mechanical characteristics of consolidated and unconsolidated cemented paste backfills (Badania fizykochemiczne i mechaniczne właściwości skonsolidowanych i nieskonsolidowanych zawiesin na - syconych cementem ) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Kusnierova, M. Prascakova, D. Matysek, V. Cablik, P. Fecko, A. Jarosiński: Thermal synthesis of black coal fly ash and gibbsite (Termiczna synteza popiołów z węgla kamiennego i gibbsytu)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • S. Soltani-Mohammadi, M. Amini: Optimal site selection for heap leaching structures by the analytic hierarchy process (case study: Taft heap leaching structure, Iran)(Optymalny wybór lokalizacji struktur ługowania hałdy za pomocą analizy hierarchicznej (studium przypadku: hałda (składowisko) Taft, Iran))[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • B. Tomaszewska, L. Pająk: Zagospodarowanie schłodzonych i odsolonych wód termalnych w Podhalańskiej Sieci Ciepłowniczej(Cooled and desalinated thermal water utilization in the Podhale Heating System)[Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Sierpińska, P. Bąk: Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce (The role of corporate bonds in financing mining sector companies during an economic downturn) [Streszczenie], [Pełny tekstalt
 • M. Vaněk, M. Mikoláš, P. Bora: Benchmarking for Major Producers of Limestone in the Czech Republic) (Benchmarking największych producentów wapieni w Republice Czeskiej) [Streszczenie], [Pełny tekstalt

 

A. Pala, K. Widziewicz, J. Nowak, K. Loska, J. Biegańska: Content analysis of heavy metals/metalloids and mineral composition of waste generated during uranium concentrate processing (Analiza zawartości metali ciężkich/metaloidów i składu mineralnego odpadów pochodzących z procesu pozyskiwania koncentratu uranowego) 

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013