Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

Tom 32 (zeszyt 3, 2014)Idź na górę strony
 • Živko SEKULIĆ, Božo KOLONJA, Milan KRAGOVIĆ, Branislav IVOŠEVIĆ, Slavica MIHAJLOVIĆ Jakość zeolitów jako funkcja ich uziarnienia [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Katarzyna STANIENDA Fazy mineralne w skałach węglanowych warstw gogolińskich obszaru Śląska Opolskiego [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Urszula KAŹMIERCZAK Analiza skutków planów zagospodarowania przestrzennego dla gospodarki złożami surowców skalnych [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jarosław JOOSTBERENS Modelowanie koncentracji części stałych w nadawie do flotacji węgla kamiennego [Streszczenie], &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp [Pełny tekst]alt
 • Sergiusz BORON, Joachim PIELOT, Antoni WOJACZEK Ocena opłacalności wzbogacania węgla w układach osadzarek [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tadeusz PIECUCH, Jacek PIEKARSKI, Grażyna MALATYŃSKA Filtracja z utworzeniem osadu o małej ściśliwości na siatce filtracyjnej [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz MOKRZYCKI Mineralna karbonatyzacja przy zastosowaniu surowców naturalnych – metodą redukcji CO2 [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Sławomir FALKOWICZ, Stanisław DUBIEL, Renata CICHA-SZOT Laboratoryjne studium porównawcze środków chemicznych stosowanych w zabiegach ograniczania dopływu wody do odwiertów gazowych [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Stanisław DUBIEL, Barbara ULIASZ-MISIAK Wykorzystanie testów DST w rozpoznaniu i udostępnianiu złóż węglowodorów na przykładzie utworów jury górnej–kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI Badanie suszenia słomy i węgla brunatnego w suszarce multicyklonowej [Streszczenie],&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp&nbsp &nbsp &nbsp [Pełny tekst]alt
Tom 32 (zeszyt 2, 2014)Idź na górę strony
 • Michał KLEIBER Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Stanisław Z. MIKULSKI Występowanie telluru i bizmutu w złotonośnych siarczkowych rudach polimetalicznych w Sudetach (SW Polska) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Urszula KAŹMIERCZAK Dostępność złóż kopalin skalnych w kontekście obszarów prawnie chronionych województwa dolnośląskiego [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Magdalena KOKOWSKA-PAWŁOWSKA Zależność pomiędzy zawartością pierwiastków szkodliwych w litotypach węgla i ich popiołach (pokład 405, GZW) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marek MARCISZ Zawartość fosforu w złożach monokliny Zofiówki (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard MYSZKA Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej ze złoża Dylągówka–Zapady (polskie Karpaty fliszowe) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Martin SISOL, Miroslava DRABOVÁ, Juraj MOSEJ Aktywacja alkaliczna popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego, wykazujących wysoką stratę prażenia, pochodzących z bieżącej działalności i ze zwałowiska[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jan BLACHOWSKI Planistyczne i środowiskowe uwarunkowania obszaru udokumentowanych złóż węgla brunatnego na przykładzie złóż dolnośląskich [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Teresa STELIGA, Małgorzata ULIASZ Zagospodarowania zużytych płuczek wiertniczych w aspekcie ochrony środowiska[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA, Eugeniusz J. SOBCZYK Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny Jasiołki [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Ehsan MOOSAVI, Javad GHOLAMNEJAD, Majid ATAEE-POUR, Esmaile KHORRAM Optymalne modelowanie kolejności eksploatacji dla kopalni odkrywkowej z wykorzystaniem dynamicznej zawartości brzeżnej[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
Tom 32 (zeszyt 1, 2014)Idź na górę strony
 
 • Robert RANOSZ Górnictwo i jego znacznie w gospodarce światowej [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marek WIDERA, Michał SZCZUREK Złoża antropogeniczne w wielkopolskich kopalniach węgla brunatnego – aktualny stan badań [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jacek KAMIŃSKI, Piotr SAŁUGA Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej – koncepcja budowy modelu matematycznego [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK Kruszywa naturalne w Unii Europejskiej – produkcja w latach 1980–2011 [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Ewa LEWICKA, Wojciech FRANUS Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Dariusz BOTOR Wiek uwęglenia utworów górnokarbońskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w świetle datowań apatytów za pomocą metody trakowej i helowej [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Agnieszka SUROWIAK Wpływ rozkładu gęstości ziaren na rozkład ich prędkości opadania dla wąskich klas ziarnowych [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Agnieszka KOZIEŁ Zagadnienia kolizji praw do przestrzeni w górotworze z uwzględnieniem specyfiki morskiej [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jacek NOWAK Wpływ stopnia termicznego przeobrażenia odpadów powęglowych na ich skład mineralny i petrograficzny [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Iwona JONCZY, Miłosz HUBER, Lesia LATA Zeszklone odpady hutnicze po produkcji cynku i ołowiu ze zwałowiska w Rudzie Śląskiej w aspekcie badań mineralogiczno-chemicznych [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013