Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

Tom 32 (zeszyt 3, 2014)Idź na górę strony
 • Živko SEKULIĆ, Božo KOLONJA, Milan KRAGOVIĆ, Branislav IVOŠEVIĆ, Slavica MIHAJLOVIĆ Quality of Zeolite in the Function of Size Class ( Jakość zeolitów jako funkcja ich uziarnienia)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Katarzyna STANIENDA Fazy mineralne w skałach węglanowych warstw gogolińskich obszaru Śląska Opolskiego (Mineral phases in carbonate rocks of the gogolin beds from the area of Opole Silesia) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Urszula KAŹMIERCZAK Analysis of Results of Spatial Development Plans for Management of Rock Raw Material Deposits (Analiza skutków planów zagospodarowania przestrzennego dla gospodarki złożami surowców skalnych)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jarosław JOOSTBERENS Modelowanie koncentracji części stałych w nadawie do flotacji węgla kamiennego (Modeling of solids concentration in the feed for coal flotation) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Sergiusz BORON, Joachim PIELOT, Antoni WOJACZEK Ocena opłacalności wzbogacania węgla w układach osadzarek (Coal cleaning in jig systems – profitability assessment) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tadeusz PIECUCH, Jacek PIEKARSKI, Grażyna MALATYŃSKA Filtracja z utworzeniem osadu o małej ściśliwości na siatce filtracyjnej (Filtration forming the sediment of low compressibility on the mesh filter)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz MOKRZYCKI Mineralna karbonatyzacja przy zastosowaniu surowców naturalnych – metodą redukcji CO2 (Mineral carbonation using natural materials – CO2 reduction method?) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Sławomir FALKOWICZ, Stanisław DUBIEL, Renata CICHA-SZOT Laboratoryjne studium porównawcze środków chemicznych stosowanych w zabiegach ograniczania dopływu wody do odwiertów gazowych (Comparative laboratory tests of products for selective control of water in gas wells)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Stanisław DUBIEL, Barbara ULIASZ-MISIAK Wykorzystanie testów DST w rozpoznaniu i udostępnianiu złóż węglowodorów na przykładzie utworów jury górnej–kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego (Application of DST tests to hydrocarbon deposits exploration and development on the example of upper jurassic–lower cretaceous strata of the carpathian foredeep) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI Badanie suszenia słomy i węgla brunatnego w suszarce multicyklonowej (Study of the drying process of straw and lignite in a multi-cyclone dryer) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
Tom 32 (zeszyt 2, 2014)Idź na górę strony
 • Michał KLEIBER Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”) (The statement of the Presidium of the Polish Academy of Sciences concerning natural gas in shales (shale gas)) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Stanisław Z. MIKULSKI Występowanie telluru i bizmutu w złotonośnych siarczkowych rudach polimetalicznych w Sudetach (SW Polska) (The occurrence of tellurium and bismuth in the gold-bearing polymetallic sulfide ores in the Sudetes (SW Poland) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Urszula KAŹMIERCZAK Dostępność złóż kopalin skalnych w kontekście obszarów prawnie chronionych województwa dolnośląskiego (Availability of rock raw materials in the context of legally protected areas of the dolnoslaskie voivodeship)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Magdalena KOKOWSKA-PAWŁOWSKA Zależność pomiędzy zawartością pierwiastków szkodliwych w litotypach węgla i ich popiołach (pokład 405, GZW) (Relationship between the content of hazardous trace elements in coal lithotypes and their ashes (405 coal seam, U.S.C.B.)) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marek MARCISZ Zawartość fosforu w złożach monokliny Zofiówki (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) (Phosphorus content in deposits of Zofiówka monocline (SW part of the Upper Silesian Coal Basin)) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard MYSZKA Charakterystyka surowcowa kopaliny ilasto-krzemionkowej ze złoża Dylągówka–Zapady (polskie Karpaty fliszowe) (Characteristics of the clayey-siliceous rock from the Dylągówka–Zapady deposit (polish flysch Carpathians) as a mineral raw material) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Martin SISOL, Miroslava DRABOVÁ, Juraj MOSEJ Alkali activation of fresh and deposited black coal fly ash with high loss on ignition (Aktywacja alkaliczna popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego, wykazujących wysoką stratę prażenia, pochodzących z bieżącej działalności i ze zwałowiska)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jan BLACHOWSKI Planistyczne i środowiskowe uwarunkowania obszaru udokumentowanych złóż węgla brunatnego na przykładzie złóż dolnośląskich (Planning and environmetal conditions for protection of the area of documented brown coal deposits in the dolnoslaskie voivodeship) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Teresa STELIGA, Małgorzata ULIASZ Zagospodarowania zużytych płuczek wiertniczych w aspekcie ochrony środowiska[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Wiktoria SOBCZYK, Anna KOWALSKA, Eugeniusz J. SOBCZYK Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny Jasiołki (The use of AHP multi-criteria method and Leopold matrix to assess the impact of gravel and sand pits on the environment of the Jasiolka valley) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Ehsan MOOSAVI, Javad GHOLAMNEJAD, Majid ATAEE-POUR, Esmaile KHORRAM Optimal extraction sequence modeling for open pit mining operation considering the dynamic cutoff grade (Optymalne modelowanie kolejności eksploatacji dla kopalni odkrywkowej z wykorzystaniem dynamicznej zawartości brzeżnej)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
Tom 32 (zeszyt 1, 2014)Idź na górę strony
 
 • Robert RANOSZ Górnictwo i jego znacznie w gospodarce światowej (Mining and its role in the global economy) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marek WIDERA, Michał SZCZUREK Złoża antropogeniczne w wielkopolskich kopalniach węgla brunatnego – aktualny stan badań (Anthropogenic mineral deposits in wielkopolska lignite mines – current state of research)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jacek KAMIŃSKI, Piotr SAŁUGA Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej – koncepcja budowy modelu matematycznego (Steam coal supplies for power generation – the concept of a mathematical model) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK Kruszywa naturalne w Unii Europejskiej – produkcja w latach 1980–2011(Natural aggregates in EU – the production in 1980–2011)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Ewa LEWICKA, Wojciech FRANUS Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu (Study of the reasons for heterogeneity in feldspar-quartz material after firing) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Dariusz BOTOR Wiek uwęglenia utworów górnokarbońskich w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w świetle datowań apatytów za pomocą metody trakowej i helowej (Timing of coalification of the upper carboniferous sediments in the Upper Silesia Coal basin on the basis of by apatite fission track and helium dating)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Agnieszka SUROWIAK Wpływ rozkładu gęstości ziaren na rozkład ich prędkości opadania dla wąskich klas ziarnowych (Influence of particle density distributions of their settling velocity for narrow size fractions) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Agnieszka KOZIEŁ Zagadnienia kolizji praw do przestrzeni w górotworze z uwzględnieniem specyfiki morskiej (The issue of conflicting rights to parts of a rock mass, taking into account specificity of the sea) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jacek NOWAK Wpływ stopnia termicznego przeobrażenia odpadów powęglowych na ich skład mineralny i petrograficzny (The influence of thermal transformation of coal mining wastes on their petrographic and mineralogical composition) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Iwona JONCZY, Miłosz HUBER, Lesia LATA Zeszklone odpady hutnicze po produkcji cynku i ołowiu ze zwałowiska w Rudzie Śląskiej w aspekcie badań mineralogiczno-chemicznych (Vitrified metallurgical wastes after zinc and lead production from the dump in Ruda Śląska in the aspect of mineralogical and chemical studies) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013