Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

Tom 33 (zeszyt 4, 2015) Idź na górę strony
 • Roberto F. AGUILERA, Marian RADETZKI Rewolucja łupkowa: światowe rynki gazu i ropy naftowej w warunkach transformacji (The shale revolution: global gas and oil markets under transformation)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jan KUDEŁKO, Herbert WIRTH Strategiczna karta wyników w ocenie integracji przedsiębiorstw górniczych (Strategic scorecard in evaluation of mining companies integration) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Elżbieta PIETRZYK-SOKULSKA, Ryszard UBERMAN, Joanna KULCZYCKA The impact of mining on the environment in Poland – myths and reality (Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marzena GANCARZ Właściwości zbiornikowe utworów wapienia muszlowego na Niżu Polskim (Assesment of reservoir properties of the muschelkalk deposits in the Polish Lowlands) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Ewa LEWICKA Badanie wpływu domieszek żelaza na parametry barwy kopalin skaleniowo-kwarcowych po wypaleniu (Study of the influence of iron impurities on optical characteristics of feldspar-quartz raw materials after firing) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marek MARCISZ, Aleksander SOBOLEWSKI Chlorine content in bituminous coal of „Pniówek” deposit from SW part of Upper Silesian Coal Basin (Zawartość chloru w węglu kamiennym złoża „Pniówek” z SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Stanisław ZIOMBER Rtęć w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych (Mercury in waste products from hard coal processing plants)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Roman SEMYRKA, Jadwiga A. JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Grażyna SEMYRKA Analiza statystyczna parametrów mikrofacji dolomitu głównego w granicznej strefie platformy węglanowej (Statistical analysis of the main dolomite microfacies parameters in the boundary zone of carbonate platform) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Roman KAULA Dobór nastaw regulatora PI w układach regulacji procesów wzbogacania węgla (PI controller tuning in control systems of the coal enrichment processes) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Stanisław WASILEWSKI, Przemysław SKOTNICZY Mining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activities (Zwałowiska odpadów wydobywczych – nowoczesne metody monitoringu termiczno-gazowego) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 Tom 33 (zeszyt 3, 2015)Idź na górę strony
 • Piotr W. SAŁUGA, Eugeniusz J. SOBCZYK, Jerzy KICKI Wykazywanie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z JORC Code (Reporting of hard coal reserves and resources in Poland on the basis of the jorc code) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Piotr W. SAŁUGA, Krzysztof ZAMASZ, Jacek KAMIŃSKI Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością – podejście ‘MAD’ vs. model konsekutywnego drzewa stochastycznego (Valuation of mineral project with flexibility – ‘mad’ approach vs. consecutive stochastic tree) [Streszczenie], [Pełny Tekst]alt
 • Aneta MICHALAK, Tomasz Leszek NAWROCKI Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym [Streszczenie]alt
 • Magdalena KOKOWSKA-PAWŁOWSKA Petrographic and mineral variability of the rocks accompanying selected coal seams of the Poruba beds and their influence of the trace elements content (Zróżnicowanie petrograficzno-mineralogiczne skał współwystępujacych z wybranymi pokładami węgla z warstw porębskich i jego wpływ na zawartość pierwiastków śladowych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jarosław SZLUGAJ, Wojciech NAWORYTA Analiza zmian podaży gipsu w Polsce w świetle rozwoju odsiarczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych (Analysis of the changes in polish gypsum resources in the context of flue gas desulfurization in conventional power plants) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Agata STEMPKOWSKA, Waldemar KĘPYS, Jacek PIETRZYK Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej (The influence of incinerated sewage sludge ashes physical and chemical properties in possibility of usage in red ceramic) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Daniel SARAMAK Symulacja efektów rozdrabniania w prasie walcowej dla materiału o zmiennej zawartości ziaren drobnych (Simulation of comminution effects in hpgr for the feed material variable content of fine particles)  [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Elżbieta PIETRZYK-SOKULSKA, Joanna KULCZYCKA Impact of landfilling of red mud waste on local environment – the case of Górka (Wpływ składowania odpadów typu red mud na środowisko lokalne na przykładzie „Górki") [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Elżbieta VOGT, Anna HORAK, Eliza WOLAK, Urszula KANIK Wpływ wybranych zagrożeń środowiskowych na właściwości hydrofobowe drobnodyspersyjnego wapienia (The influence of chosen environmental hazards on hydrophobic properties of fine dispersional limestone) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Mirosław WĄSIK, Marcin WĄSOWSKI Parametry hydrogeologiczne skał drenowanych przez stare wyrobiska górnicze w rejonie Miedzianki i Ciechanowic (Sudety Zachodnie) (Hydrogeological parameters of rocks drained by the old mine workings in the area of Miedzianka and Ciechanowice (Western Sudetes))Elżbieta VOGT, Anna HORAK, Eliza WOLAK, Urszula KANIK Wpływ wybranych zagrożeń środowiskowych na właściwości hydrofobowe drobnodyspersyjnego wapienia (The influence of chosen environmental hazards on hydrophobic properties of fine dispersional limestone) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 Tom 33 (zeszyt 2, 2015)Idź na górę strony
 • Piotr JANUSZ , Maciej KALISKI, Adam SZURLEJ, Rewolucja łupkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego (The ‘shale gas revolution’ and changes on the lng market) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Krzysztof SZAMAŁEK, Jan WIERCHOWIEC, Znaczenie i rola standardu JORC jako podstawy bankowego studium wykonalności projektów górniczych dla oceny rentowności projektu (The meaning and role of the bankable feasibility study (bfs) as a basis for jorc mining projects’ feasibility assessment and profitability evaluation)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Magdalena WDOWIN, Surowiec kaolinowy jako potencjalny materiał do syntezy zeolitu typu A (Raw kaolin as a potential material for the synthesis of a-type zeolite) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI , Marcin GAJEK Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznych (Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles)  [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wojciech NAWORYTA Geostatystyczna analiza parametrów złoża węgla brunatnego w funkcji postępów projektowanej eksploatacji (Geostatistical analysis of lignite deposit parameters in the function of the operation progress) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Anton SROKA , Stanisław KNOTHE , Krzysztof TAJDUŚ, Rafał MISA Underground exploitations inside safety pillar shafts when considering the effective use of a coal deposit(Eksploatacja górnicza w filarach ochronnych szybów kopalnianych w aspekcie racjonalnego wykorzystania zasobów węgla kamiennego) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jacek MISIAK Cząstki węglowe w popiołach lotnych ze spalania węgla z polskich złóż (Coal particles in the fly ashes from polish coal combustion) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Michał KOPACZ Ocena kosztów gospodarki skałą płonną w funkcji zmiennego poziomu współczynnika uzysku węgla netto na przykładzie kopalni węgla kamiennego (Gvaluation of the waste rock management costs as a function of the level of coal yield on the example of the coal mine) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Joanna SIERKA Wymywalność zanieczyszczeń z popiołów lotnych ze spalania biomasy (Leaching of pollutants from fly ash from the combustion of biomass) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tadeusz PIECUCH, Paweł CZAPIEWSKI, Jacek PIEKARSKI Wyznaczenie stałych współczynników w ogólnym równaniu filtracji grawitacyjnej dla zawiesin węglowych (Constant coefficients being taken in the general equation gravity filtration of coal slurries) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 Tom 33 (zeszyt 1, 2015)Idź na górę strony
 • Krzysztof GALOS, Marek NIEĆ, Piotr W. SAŁUGA, Robert UBERMAN, The basic problems of mineral resources valuation methodologies within the framework of System of Integrated Environmental and Economic Accounts (Podstawowe problemy metodologii wyceny zasobów mineralnych w ramach Systemu Zintegrowanych Środowiskowych i Ekonomicznych Rachunków Narodowych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Geostatistical suport for categorization of metal ore resources in Poland (Geostatystyczne wspomaganie kategoryzacji zasobów polskich złóż rud metali) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Pavlína JANÍKOVÁ, Jaromír STARÝ, Radúz KLIKA, Pavel KAVINA, Jakub JIRÁSEK, Martin SIVEK, Gold deposits of the Czech Republic from a mineral policy perspective (Złoża złota w Republice Czeskiej z punktu widzenia polityki surowców mineralnych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Somayeh REZAEI, Mohammad LOTFI, Peyman AFZAL, Mohammad Reza JAFARI, Mojtaba Shamseddin MEIGOONY, Masoumeh KHALAJMASOUMI, Investigation of copper and gold prospects using index overlay integration method and multifractal modeling in Saveh 1:100,000 sheet, Central Iran (Perspektywy poszukiwań miedzi i złota metodą wskaźnika integracji i modelowania multifraktalnego w Saveh, skala 1:100 000, Centralny Iran) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Elżbieta HYCNAR, Structural-textural nature and sorption properties of limestones from the mesozoic-neogene contact zone in the Bełchatów deposit (Charakter strukturalno-teksturalny a właściwości sorpcyjne wapieni ze strefy kontaktu mezozoik-neogen w złożu Bełchatów) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt 
 • Nil Baran ACARALI, Emre OZTURK, Melek BARDAKCI, Mehmet Burcin PISKIN, Nurcan TUGRUL, Zinc borate production with boron mineral source: effect of process parameters on yield and hydrophobicity (Wytwarzanie boranu cynku z surowców mineralnych boru: wpływ parametrów procesu na wydajność i hydrofobowość) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Bożena BORYCZKO, Zygmunt KOLENDA, Wojciech NOWAK The reliability of long – term energy forecasts (Wiarygodność długoterminowych prognoz energetycznych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Maciej MAZURKIEWICZ, Eugeniusz MOKRZYCKI, Fly ash from energy production – a waste, byproduct and raw material (Popioły z energetyki – odpad, produkt uboczny, surowiec)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tadeusz PIECUCH, Jacek PIEKARSKI, Łukasz GAJEWSKI, Determination of Transmission Coefficient for the Filtration Deposit Made of Coal Grains (Wyznaczenie współczynnika przepuszczalności dla złoża filtracyjnego zbudowanego z ziaren węglowych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Michał KOPACZ, The impact assessment of quality parameters of coal and waste rock on the value of mining investment projects – hard coal deposits (Ocena wpływu parametrów jakościowych węgla oraz skały płonnej na wartość górniczych projektów inwestycyjnych − złóż węgla kamiennego) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013