Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

Tom 34 (zeszyt 4, 2016) Idź na górę strony
 • Stanisław Z. MIKULSKI, Regina KRAMARSKA, Grzegorz ZIELIŃSKI Rare earth elements pilot studies of the baltic marine sands enriched in heavy minerals (Pilotażowe badania pierwiastków ziem rzadkich w piaskach morskich Bałtyku wzbogaconych w minerały ciężkie) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Baolu ZHOU, Zhongxue LI, Yiqing ZHAO, Cong ZHANG, Yixin WEI Rare Earth Elements supply vs. clean energy technologies: new problems to be solve (Dostawy pierwiastków ziem rzadkich (REE) a czyste technologie energetyczne: nowe problemy do rozwiązania) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Krzysztof SZAMAŁEK, Krzysztof GALOS Metals in Spent Mobile Phones (SMP) – a new challenge for mineral resources management(Metale w zużytych telefonach komórkowych – nowe wyzwanie dla gospodarki surowcami mineralnymi) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Barbara RADWANEK-BĄK, Mari KIVINEN Legal and formal factors related to the mineral raw material deposits accessibility in Europe (Prawne i formalne czynniki związane z dostępnością złóż kopalin w krajach Europy) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jacek MUCHA, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Janusz MAZUREK Methodology of statistical study of the chemical composition of by-products of coal mining to assess their suitability as materials for reclamation (Metodyka statystycznego badania składu chemicznego produktów ubocznych wydobycia węgla kamiennego dla oceny ich przydatności, jako materiałów rekultywacyjnych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Daniel JANC, Rafał WIŚNIOWSKI, Stanisław STRYCZEK Core recovery criterion – a new optimization method of geological information quality in the geological conditions of the Grodziec Syncline Area (Kryterium uzysku rdzenia – nowa metoda optymalizacji jakości informacji geologicznej w warunkach geologicznych obszaru synkliny grodzieckiej) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Barbara BIELOWICZ The suitability of polish ortho-lignite deposits for clean coal technologies (Przydatność polskich złóż miękkiego węgla brunatnego w czystych technologiach węglowych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Agnieszka BOŻĘCKA, Monika ORLOF-NATURALNA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA Removal of lead, cadmium and copper ions from aqueous solutions by using ion exchange resin C 160 (Usuwanie jonów ołowiu, kadmu i miedzi z roztworów wodnych za pomocą żywicy jonowymiennej C 160) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ, Barbara TORA The trade of energy commodities between the European Union and the United States – crude oil and natural gas (Analiza przepływów surowców energetycznych pomiędzy Unią Europejską a USA – ropa naftowa i gaz ziemny)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jan KUDEŁKO Structurization of mining companies (Strukturyzacja przedsiębiorstw górniczych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
Tom 34 (zeszyt 3, 2016) Idź na górę strony
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ Trends in the consumption of hard coal in Polish households compared to EU households (Tendencje zmian zużycia węgla kamiennego w gospodarstwach domowych Polski na tle UE ) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Barbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK Siarczki w pokładach węgla kamiennego warstw orzeskich s.s. serii mułowcowej (westfal B) we wschodniej części GZW (Sulphides in hard coal seams from the orzesze beds s.s. of mudstone series (westphalian B) in the eastern part of the upper silesian coal basin) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Magdalena KOKOWSKA-PAWŁOWSKA Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w iłowcach z wybranych pokładów węgla kamiennego serii mułowcowej i piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Rare earth elements (REE) in claystones with selected coal seams of the mudstone and sandstone series of the upper silesian coal basin) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Katarzyna STANIENDA Fazy mineralne w skałach węglanowych warstw górażdżańskich obszaru Śląska Opolskiego (Mineral phases in carbonate rocks of the Górażdże beds from the area of Opole Silesia) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Dominik KRYZIA, Lidia GAWLIK Forecasting the price of uranium based on the costs of uranium deposits exploitation (Prognozowanie ceny uranu na podstawie kosztów eksploatacji złóż rudy uranowej) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Janusz MAZUREK, Krzysztof PAW Możliwości zagospodarowania kruszyw i odpadów wydobywczych górnictwa węgla kamiennego ZG Janina w procesach rekultywacji wyrobisk odkrywkowych (Possibilities of utilization of aggregates and extractive waste from hard coal mining at Jania mine in the process of reclamation of open-pit mines) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Łukasz MACHNIAK Wskaźniki zużycia kruszyw do betonu w budynkach jednorodzinnych (The consumption ratios for aggregates to concrete in single-family houses) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych (Characteristics of ash from the combustion of biomass in fluidized bed boilers) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Stanisław CIERPISZ Wpływ automatycznej regulacji procesu wzbogacania węgla w osadzarce na jej efektywność ekonomiczną (Impact of the automatic control of a coal separation process in a jig on its economic efficiency) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Michał MAZUREK, Anna MANOWSKA, Rafał JENDRUŚ Laboratoryjno-statystyczna analiza wpływu wybranych parametrów technologicznych stołu koncentracyjnego na proces wzbogacania mułu węglowego (Laboratory and statistical analysis of chosen concentrating table technological parameters influence on coal sludge enrichment process) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
Tom 34 (zeszyt 2, 2016) Idź na górę strony
 • Sławomir OSZCZEPALSKI, Stanisław SPECZIK, Kinga MAŁECKA, Andrzej CHMIELEWSKI Prospective copper resources in Poland (Perspektywiczna baza zasobowa miedzi w Polsce) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Barbara ULIASZ-MISIAK Wody towarzyszące złożom węglowodorów jako potencjalne źródło jodu, litu i strontu (Water accompanying hydrocarbon deposits az a potential source of iodine, lithium and strontium) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Wiesław HEFLIK, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Paweł P. ZAGOŻDŻON, Katarzyna D. ZAGOŻDŻON, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Janina JAROCKA Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna hornfelsów z Kowar (Dolny Śląsk) (Mineralogical and petrographical characteristics of hornfels from Kowary (the Lower Silesia) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Wiesław HEFLIK Skały ultrazasadowe i zasadowe z otoczenia mariupolitów występujących w alkalicznym Masywie Oktiabrskim (SE Ukraina) – badania wstępne (Ultramafic and mafic rocks found in the near vicinity of mariupolites within the alkaline Oktiabrski Massif (SE Ukraine)-preliminary investigations) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Robert RANOSZ Obligacje zmienne na surowce (The raw materials convertible into bonds) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Paweł BOGACZ Pojemność rynku na węgiel kamienny do celów opałowych i jej regionalne zróżnicowanie podstawą wyznaczania kierunków działań marketingowych przedsiębiorstw górniczych w segmencie odbiorców indywidualnych (Market capacity of coal for heating and its regional differentiation as a basic for making directions of marketing activites of mining companies in a segment of individual customers) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Iwona JONCZY, Borys BORÓWKA Charakterystyka przypowierzchniowej części warstw orzeskich w rejonie siodła głównego w aspekcie procesów wietrzenia (Characteristics of neat-surface part of the orzesze beds in the region of the main sadle in view of weathering processes) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Stanisław CIERPISZ, Marek KRYCA, Waldemar SOBIERAJSKI, Marian GOLA Radiometryczne metody monitoringu procesu rozdziału produktów w pulsacyjnej osadzarce węgla (Radiometric methods of monitoring of a coal separation proces in a plusating jig) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Elżbieta KRÓLIKOWSKA, Agata SIERPIŃSKA-SAWICZ Rodzaje kowenantów zawartych w programach emisji obligacji w spółkach węglowych (The types of covenants in bond issuance programs of mining industry companies) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Norbert SKOCZYLAS Fast evaluation of the coalbed methane content of coal viewed as an element leading to improvement in exploitation conditions (Szybka ocean metanośności węgla jako element poprawy warunków eksploatacji) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 

Tom 34 (zeszyt 1, 2016) Idź na górę strony
 • Mirosława BUKOWSKA, Urszula SANETRA, Mariusz WADAS Zonation of deposits of hard coals of different porosity in the Upper Silesian Coal Basin (Strefowość występowania węgli kamiennych o różnej porowatości w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Piotr W. SAŁUGA, Jacek KAMIŃSKI Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic process (Wycena projektu węglowego z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych w schemacie iloczynowego i arytmetycznego procesu stochastycznego)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marcin TYMIŃSKI, Marcin SZUFLICKI, Agnieszka MALON, Krzysztof SZAMAŁEK Ewolucja metodyki gromadzenia danych o obrotach surowcami mineralnymi w Polsce przy bilansowaniu zasobów złóż kopalin (Data on mineral raw materials trade turnover – evolution fo methodology) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Ewa LEWICKA The studies of granitoids from the Sobótka region in light of theories of the origin of colour in minerals (Badania granitoidów z rejonu Sobótki w świetle teorii powstawania barwy minerałów) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Ewa STRZAŁKOWSKA Skład materii organicznej i nieorganicznej krzemionkowych popiołów lotnych, jako element ich przydatności w technologiach materiałów budowlanych (The composition of the organic and inorganic matter of the siliceous fly ashes az part of their usefulness in technologies of building materials) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marcin GAJEK, Janusz PARTYKA, Alicja RAPACZ-KMITA, Łukasz WÓJCIK Magdalena DUDEK, Katarzyna GASEK Surowiec ilasty ze złoża Wierzbka I (północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) do produkcji płytek klinkierowych (Clays of Wierzbka I deposit (northern margin of Holy Cross Mountains) for the production of clinker tiles)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Olimpia KOZŁOWSKA, Marta SOŁOMACHA, Iwona WALENTEK Nowe dane o zasobach kruszyw piaskowo-żwirowych dla inwestycji drogowych i kubaturowych w Polsce (New data on the resources of sand and grave aggregates for road investment and construction in Poland)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Iwona WALENTEK, Marta SOŁOMACHA, Kamilla OLEJNICZAK Problem niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin okruchowych w Polsce (Problem of unlicensed aggregates exploitation in Poland)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tomasz NIEDOBA Wyznaczenie powierzchni rozdziału materiału uziarnionego za pomocą nieklasycznych metod aproksymacji funkcji rozkładów wielkości i gęstości ziarna (Determination of partition surface of grained material by means of non-classical approximation methods of distributions functions of particle size and density)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Antoni CIEŚLA, Wojciech KRASZEWSKI, Mikołaj SKOWRON, Agnieszka SUROWIAK, Przemysław SYREK Wykorzystanie bębnowego separatora elektrodynamicznego do separacji odpadów elektronicznych (Application of electrodynamic drum separator to electronic wastes separation) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013