Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

 

 

 

Tom 33 (zeszyt 1, 2017) Idź na górę strony
 • Pablo BENALCAZAR, Jacek KAMIŃSKI, Piotr W. SAŁUGA The storage location problem in a coal supply chain: background and methodological approach (Lokalizacja składów węgla w łańcuchu dostaw do odbiorcy – tło i podejście metodyczne) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Stanisław PORADA, Tadeusz DZIOK, Grzegorz CZERSKI, Przemysław GRZYWACZ, Andrzej STRUGAŁA Examinations of Polish brown and hard coals in terms of their use in the steam gasification process (Badania polskich węgli brunatnych i kamiennych w kontekście ich zastosowania w procesie zgazowania parą wodną) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 • Krystian PROBIERZ, Łukasz GAWOR, Iwona JONCZY, Marek MARCISZ Waloryzacja zwałowisk odpadów pogórniczych z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (Valorization of coal mining waste dumps from he mines of Katowicki Holding Węglowy) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 • Henryk PARZENTNY, Leokadia RÓG Ocena wartości niektórych petrograficznych, fizyczno-chemicznych i geochemicznych wskaźników jakości węgla w serii paralicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz próba znalezienia współzależności pomiędzy nimi (Evaluation the value of some petrographic, physico-chemical and geochemical indicatores of quality of coal in paralic series of the Upper Silesian Coal Basin and attempt to find a correlation between them) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 • Robert RANOSZ Analiza struktury i kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczych (Analysis of the structure and cost of capital in mining enterprises) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 • Ewa LEWICKA Phase transitions of ferruginous minerals in the course of thermal processing of feldspar-quartz raw materials from the Sobótka region (Lower Silesia) (Przemiany fazowe nośników żelaza podczas obróbki termicznej kopalin skaleniowo-kwarcowych z rejonu Sobótki (Dolny Śląsk)) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 • Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz MOKRZYCKI CO2 mineral sequestration with the use of ground granulated blast furnace slag (Mineralna sekwestracja CO2 przy zastosowaniu ranulowanych żużli wielkopiecowych)[Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 • Jozef MAČALA, Iveta PANDOVÁ, Anton PANDA Zeolite as a prospective material for the purification of automobile exhaust gases (Zeolit jako potencjalny materiał do oczyszczania spalin samochodowych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 • Agata STEMPKOWSKA, Piotr IZAK, Joanna MASTALSKA-POPŁAWSKA Wymiana kationowa w środowisku kwaśnym wybranych pierwiastków na powierzchni sorbentów wytworzonych na bazie modyfikowanego węgla brunatnego (Selected elements cations exchange in acidic medium on sorbents Surface based on modified brown coal) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

 • Ewa KRZESZOWSKA, Magdalena KOKOWSKA-PAWŁOWSKA Charakterystyka geochemiczna poziomów z fauną słodkowodną formacji z Lublina z Lubelskiego Zagłębia Węglowego (Geochemical characterization of the freshwater faunal horizos of the Lublin formation from the Lublin Coal Basin) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt

Tom 33 (zeszyt 2, 2017) Idź na górę strony
 • Soner TOP, Mehmet YILDIRIM Preparation of synthetic carnallite and amorphous silica from chromite beneficiation plant tailings (Wytwarzanie syntetycznego karnalitu i amorficznej krzemionki z odpadów wzbogacania rud chromitowych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Mihai MARINESCU, Sorin UDUBASA, Guenter TIESS Research, assessment and management of the travertine resources from the Banpotoc-Carpinis deposit (South Apuseni Mts., Romania) (Badania, ocena i zarządzanie zasobami trawertynu ze złóż Banpotoc-Carpinis (South Apuseni Mts., Rumunia)) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tomasz POWOLNY, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK (Review of existing systems of jaspers nomenclature and classification in Poland and worldwide) Przegląd istniejących systemów nomenklatury i klasyfikacji jaspisów w Polsce i na świecie [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI The beidellite clays from the Bełchatów lignite deposit as a raw material for constructing waterproofing barriers (Iły beidellitowe ze złoża węgla brunatnego Bełchatów jako surowiec do budowy przesłon hydroizolacyjnych) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Barbara ULIASZ-MISIAK, Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA Aspekty hydrogeochemiczne związane z mieszaniem wód złożowych zatłaczanych do złoża węglowodorów (Hydrogeochemical aspects associated with the mixing of bottled waters congested with the hydrocarbon reservoir) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Małgorzata SIKORSKA-MAYKOWSKA, Iwona WALENTEK, Kamila ANDRZEJEWSKA-KUBRAK Kryteria waloryzacji geośrodowiskowej obszarów perspektywicznych występowania kopalin (Criteria for geo-environment valorisation of prospective areas of mineral occurrences) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Marek MARCISZ Stopień zuskokowania złóż węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Graduation rate of hard coal deposits of Upper Silesian Coal Basin) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDAAn expert system for underground coal mine planning (System ekspertowy dla potrzeb planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Herbert WIRTH, Maciej KOŃSKI Budowa wartości projektu górniczego poprzez wyodrębnienie strumienia metali szlachetnych (Construction of the value of the mining project by the separation of the precious metal stream) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Anita ZBIEG, Jan KUDEŁKO, Agata JUZYK, Leszek ZAREMBA The association between values and performance in a mining corporation. Empirical study and insights for Managing by Values (MBV) model(Związek wartości z wydajnością w przedsiębiorstwie górniczym. Badania oddziałów górniczych i przesłanki dla zarządzania przez wartości) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
Tom 33 (zeszyt 3, 2017) Idź na górę strony
 • Edyta SERMET, Marek NIEĆ, Jarosław CHEĆKO Zasoby węgla kamiennego w Polsce dla podziemnego zgazowania – oczekiwania a rzeczywistość (Hard (bituminous) coal resources in Poland – expectations and reality) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Eugeniusz J. SOBCZYK, Aldona WOTA, Michał KOPACZ, Jarosław FRĄCZEK Clean Coal Technologies – a chance for Poland’s energy security. Decision-making using AHP with Benefits, Opportunities, Costs and Risk Analysis (Czyste Technologie Węglowe szansą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspomaganie decyzji wyboru z wykorzystaniem metody AHP, w powiązaniu z analizą korzyści, możliwości, kosztów oraz ryzyka) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Piotr W. SAŁUGA Dobór stopy dyskontowej dla długoterminowych projektów sekwencyjnych z branży surowców mineralnych (Discount rate selection for long-term sequential mineral projects) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Alicja KOT-NIEWIADOMSKA, Krzysztof GALOS, Ewa LEWICKA, Anna BURKOWICZ, Jarosław KAMYK, Jarosław SZLUGAJ Methodology of assignment of Mineral Deposits of Public Importance proposed by MINATURA2020 Project and results of its pilot testing in the Dolnośląskie Province (Poland) (Metodyka wyznaczania Złóż Kopalin o Znaczeniu Publicznym zaproponowana w projekcie MINATURA2020 oraz rezultaty jej testowania w województwie dolnośląskim (Polska)) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Katarzyna STALA-SZLUGAJ The development of the market of qualified coal fuels in Poland (Rozwój rynku kwalifikowanych paliw węglowych w Polsce) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jacek MISIAK Skład petrograficzny i formy litotypów węgla kamiennego w utworach karbonu górnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Petrographic composition and forms of bituminous coal lithotypes in the Upper Carboniferous Formations of the Upper Silesian Coal Basin) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Jaromír STARÝ, František PTICEN, Jakub JIRÁSEK, Martin SIVEK Development of kaolin production, reserves and processing in the Czech Republic in 1999–2015 (Zasoby, produkcja i przeróbka kaolinu w Republice Czeskiej w latach 1999−2015) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Milan MIKOLÁŠ, Jan DRENDA, Tomáš PECHAR, Jaromír TVRDÝ, Martin MIKOLÁŠ, Jozef MIKUŠINEC, Ján ABRAHÁMOVSKÝ, Bohumil NÉČ The development of the glass industry in central Vietnam (Rozwój przemysłu szklarskiego w centralnej części Wietnamu) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Zdzisław NAZIEMIEC, Paweł PICHNIARCZYK, Daniel SARAMAK Methods of improvement chalcedonite processing effectiveness with the use of density separation (Metody poprawy efektywności przeróbki chalcedonitu poprzez zastosowanie separacji densymetrycznej) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 • Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA Wykorzystanie metody odwrotnej w estymacji osiadań powierzchni terenu dla złóż soli (Land subsidence inversion method application for salt mining-induced rock mass movement) [Streszczenie], [Pełny tekst]alt
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013