Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

 Tom 26 (zeszyt 4, 2010)  Idź na górę strony
 • E. Lewicka: Uwarunkowania rozwoju podaży surowców skaleniowych ze źródeł krajowych i zagranicznych w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Galos: Plastyczne iły biało wypalające się do produkcji płytek gresowych w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Blajda: Nowa metodyka kwalifikacji i obliczania zasobów niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu Obszaru Górnośląskiego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • D. Saramak, T. Tumidajski, M. Brożek, T. Gawenda, Z. Naziemiec: Aspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Probierz, M. Marcisz: Własności koksownicze a głębokość występowania pokładów węgla koksowego w złożu monokliny Zofiówki [Streszczenie], [Pełny tekst
 • B. Figarska-Warchoł, J. Bromowicz: Wpływ ciosu i mikro-spękań na kształt ziaren i jakość kruszywa wapiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Uliasz-Bocheńczyk: Mineralna sekwestracja CO2 w zawiesinach mieszanin popiołów lotnych z odpadami z odsiarczania [Streszczenie], [Pełny tekst
 • A. Uliasz-Bocheńczyk, M. Cempa: Termodynamiczny model sekwestracji CO2 w wodnych roztworach wybranych odpadów [Streszczenie], [Pełny tekst
 • W. Franus, M. Wdowin: Usuwanie jonów amonowych na wybranych zeolitach naturalnych i syntetycznych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Falanesca, L. Borio, A. Picchio, D. Peila: QuaRRI – nowa metodologia analizy ryzyka obrywania się skał i jego zarządzania w kamieniołomach [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 26 (zeszyt 3, 2010)Idź na górę strony
 • P. Wyszomirski, M. Muszyński, W. Zawrzykraj: Czerwone iły ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i ich przydatność przemysłowa [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Król, A. Kot: Wpływ bazy zasobowej kopalin na gospodarowanie przestrzenią w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska [Streszczenie], [Pełny tekst
 • W. Suwała: Modele sektora węglowego dla Polski [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Solik-Heliasz: Możliwości podziemnego składowania CO2 w regionie górnośląskim [Streszczenie], [Pełny tekst
 • S. Dubiel, B. Uliasz-Misiak: Przegląd wyników badań rurowymi próbnikami złoża mezozoicznych poziomów wodonośnych Niżu Polskiego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Ślizowski, K. Urbańczyk, K. Serbin: Numeryczna analiza konwergencji pola komór magazynowych gazu w wysadzie solnym [Streszczenie], [Pełny tekst
 • Z. Kokesz: Geostatystyczna analiza zmienności zawartości siarki w wybranych pokładach węgla GZW [Streszczenie], [Pełny tekst
 • T. Tumidajski: Aktualne tendencje w opisie i modelowaniu matematycznym procesów przeróbki materiałów uziarnionych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Dulewski, B. Madej, R. Uzarowicz: Zagrożenie procesami termicznymi obiektów zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • R. Hejmanowski, A. Kwinta: Modelowanie deformacji ciągłych powierzchni terenu w warunkach zmiennego zalegania złoża [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Pietrzykowski, M. Pająk, W. Krzaklewski: Próba zastosowania metod liczbowej wyceny gleb na podstawie Indeksu Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL) oraz Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG) do opisu zmienności warunków siedliskowych na zrekultywowanych dla leśnictwa zwałowiskach KWB „Bełchatów” [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 26 (zeszyt 2, 2010)Idź na górę strony
 • M. Marcisz: Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW S.A. [Streszczenie], [Pełny tekst
 • B. Bielowicz: Nowa technologiczna klasyfikacja węgla brunatnego podstawą zrównoważonej gospodarki energetycznej [Streszczenie], [Pełny tekst
 • E. Vogt, D. Hołownia: Badanie właściwości hydrofobowych modyfikowanych pyłów wapiennych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Mucha, M. Wasilewska-Błaszczyk: Prognozowanie jakości urobku metodami geostatystyki 3D – perspektywy i ograniczenia [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Labus, R. Tarkowski, M. Wdowin: Ocena pojemności składowania CO2 na podstawie modelowania hydrogeochemicznego relacji woda-skała-gaz w obrębie potencjalnego repozytorium w rejonie Bełchatowa [Streszczenie], [Pełny tekst
 • K. Czerw, J. Ziętek, M. Wagner: Sorpcja metanu na prostopadłościennych próbkach węgla kamiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 Tom 26 (zeszyt 1, 2010)Idź na górę strony
 • I. Kosk: Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych surowców chalcedonitowych z osadników kopalni Inowłódz w ochronie środowiska oraz w przemyśle materiałów budowlanych [Streszczenie], [Pełny tekst
 • T. Olkuski, U. Ozga-Blaschke, K. Stala-Szlugaj: Występowanie fosforu w węglu kamiennym 23 [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Rembiś, A. Smoleńska: Odporność wybranych piaskowców karpackich na krystalizację soli i zmiany ich mikrostruktur [Streszczenie], [Pełny tekst
 • T. Tumidajski, E. Kasińska-Pilut, T. Gawenda, Z. Naziemiec, R. Pilut: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi [Streszczenie], [Pełny tekst
 • B. Buczek, E. Vogt: Badanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennego [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Labus: Zastosowanie metod modelowania hydrochemicznego w ocenie wietrzenia skał klastycznych na przykładzie piaskowca kredowego ze złoża Radków [Streszczenie], [Pełny tekst
 • M. Lutyński: Koncepcja intensyfikacji wydobycia metanu poprzez wysokociśnieniowe składowanie CO2 w zlikwidowanej kopalni [Streszczenie], [Pełny tekst
 • J. Badera: Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóż kopalin w Polsce [Streszczenie], [Pełny tekst
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013