Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management
ISSN 0860-0953 | ISSN (wersja elektroniczna) 2299-2324

Tom 27 (zeszyt 4, 2011)Idź na górę strony
 • K. SZAMAŁEK: Rational mineral deposit management in the light of mineral resources theory (Racjonalna gospodarka złożem w świetle teorii zasobów mineralnych) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • M. VANĚK, M. MIKOLÁŠ, H. RŮČKOVÁ, J. BARTOŇOVÁ, L. KUČEROVÁ, F. ŽOČEK: Analysis of Mining Companies Operating in the Czech Republic in the Sector of Non-metallic and Construction Minerals (Analiza spółek górniczych działających w sektorze surowców niemetalicznych oraz surowców budowlanych w Republice Czeskiej) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • D. SARAMAK: The influence of chosen ore properties on efficiency of HPGR-based grinding circuits (Wpływ wybranych parametrów rudy na efektywność procesu rozdrabniania w układach z wysokociśnieniowymi prasami walcowymi) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • R. MAGDA: Modelling the mine production process in terms of planning the output volume with regard to the aspects of uncertainty and risk (Modelowanie procesu produkcyjnego kopalni dla potrzeb projektowania wielkości wydobycia z uwzględnieniem aspektów niepewności i ryzyka) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • B. TRZASKUŚ-ŻAK, K. CZOPEK: The case of two-component revenue while determining boundary values in the Costs-Volume-Profit (CVP) Analysis (Przypadek dwuskładnikowego przychodu przy wyznaczaniu wielkości granicznych w metodzie CVP (Costs-Volume-Profit Analysis)) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • F. BARPI, M.A. BARBERO, D. PEILA: Numerical modelling of ground-tunnel support interaction using bedded-beam-spring model with fuzzy parameters (Modelowanie numeryczne współpracy obudowy tunelu z ośrodkiem z wykorzystaniem modelu powłokowo-belkowo- -sprężynowego oraz metody zbiorów rozmytych) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • S. MAREK, L. DZIEWIŃSKA, R. TARKOWSKI: The possibilities of underground CO2 storage in the Zaosie Anticline (Możliwości wykorzystania antykliny Zaosia do podziemnego składowania CO2) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • J. SIEMEK, M. KALISKI, S. RYCHLICKI, S. SIKORA, P. JANUSZ, A. SZURLEJ: Importance of LNG technology in the development of world’s natural gas deposits (Znaczenie technologii LNG w zagospodarowywaniu światowych złóż gazu ziemnego) [Streszczenie], [Pełny tekst]
Tom 27 (zeszyt 3, 2011)Idź na górę strony
 • I.H. GONZÁLEZ, J. KAMIŃSKI: The iron and steel industry: a global market perspective (Przemysł żelaza i stali: analiza stanu obecnego z perspektywy rynku światowego) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • M. REMBIŚ: Mineralno-teksturalna zmienność wybranych skał bazaltowych Dolnego Śląska i jej rola w kształtowaniu fizyczno-mechanicznych właściwości produkowanych kruszyw (Mineral and textural variability of selected Lower Silesian basaltoids and its role in controlling the physical and mechanical properties of the aggregates produced) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • E.J. SOBCZYK, A. WOTA, S. KRĘŻOŁEK: Zastosowanie matematycznych metod wielokryterialnych do wyboru optymalnego wariantu źródła pozyskania węgla kamiennego (The application of mathematical multi-criteria methods for choosing the optimal alternative for hard coal acquisition) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • D. ZBROŃSKI: Macierzowy model ewolucji składu ziarnowego materiału w dowolnym układzie mieląco-klasyfikującym (Matrix model for transformation of particle size distribution of material in arbitrary milling-classify system) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • E. YILMAZ, T. BELEM, M. BENZAAZOUA, A. KESIMAL, B. ERCIKDI, F. CIHANGIR: Use of high-density paste backfill for safe disposal of copper/zinc mine tailings (Użycie zagęszczonej podsadzki zestalanej do bezpiecznego składowania odpadów górnictwa miedzi i cynku) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • E. HAUSTEIN, B. QUANT: Charakterystyka wybranych właściwości mikrosfer – frakcji popiołu lotnego – ubocznego produktu spalania węgla kamiennego (The characteristics of selected properties of the cenospheres – fraction of fly ash – by-product of coal combustion) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • S. HEVIÁNKOVÁ, I. BESTOVÁ, M. ZECHNER: Possibilities of acid mine drainage treatment in Sokolovská uhelná, Czech Republic (Możliwości zagospodarowania kwaśnych wód kopalnianych na przykładzie kopalni Sokolowska) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • S. RYCHLICKI, J. STOPA, B. ULIASZ-MISIAK, L. ZAWISZA: Kryteria typowania złóż do zastosowania zaawansowanej metody wydobycia ropy naftowej poprzez zatłaczanie CO2 (Screening criteria for selecting oil reservoirs for CO2 enhanced oil recovery) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • E. SOLIK-HELIASZ: Safety and effectiveness of carbon dioxide storage in water-bearing horizons of the Upper Silesian Coal Basin region (Bezpieczeństwo i efektywność składowania dwutlenku węgla w poziomach wodonośnych rejonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • S. MAREK, L. DZIEWIŃSKA, R. TARKOWSKI: Antykliny Dzierżanowa i Wyszogrodu (niecka płocka) jako potencjalne składowiska CO2 (The Dzierżanowo and Wyszogród anticlines (p£ock trough) as POTENTIAL CO2 storage sites)[Streszczenie], [Pełny tekst]
Tom 27 (zeszyt 2, 2011)Idź na górę strony
 • J. MISIAK: Mikrolitotypowy profil pokładu węgla kamiennego 116/2 (warstwy libiąskie) oraz jego interpretacja facjalna – ZG „Janina” (GZW) (Microlithotype profile of the coal seam no. 116/2 (LIBI¥ ̄ BEDS) WITH FACIAL INTERPRETATION – ZG “Janina” (USCB)) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • S. MAREK, L. DZIEWIŃSKA, R. TARKOWSKI: Charakterystyka geologiczna antykliny Kamionek (niecka płocka) – potencjalne składowisko CO2 (The geological characteristics of the Kamionki anticline (p£ock trough) – a potential CO2 storage site) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • M. DUCHNOWSKA, J. DRZYMAŁA: Wpływ jakości nadawy na jakość produktów wzbogacania ocenianych za pomocą wykresu Fuerstenaua dla przypadku sy- metrycznej krzywej separacji (Influence of feed quality on quality of separation products evaluated by means of the Fuerstenau plot for symmetrical separation curves) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • D. ZBROŃSKI: Analiza oddziaływania wybranych parametrów procesu na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Część IV: Prognozowanie uziarnienia produktu mielenia (Analysis of the influence of selected parameters process on the performance of fluidized bed opposed jet mill. Part IV: forecasting of particle size distribution of grinding product) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • R. UBERMAN: Ocena przydatności podejścia kosztowego do wyceny aktywów geologiczno-górniczych (Evaluation of the cast approach’es usefulness for a mineral assets’ valuation) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • S. SANAK-RYDLEWSKA, A. GALA, Ł. WAJDA: Environmental hazards of the metallurgical wastes dumping sites – barium and arsenic ions elimination with ionits (Zagrożenie środowiska przez składowiska odpadów metalurgicznych – eliminacja jonów baru i arsenu za pomocą jonitów) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • E. YILMAZ: Advances in reducing large volumes of environmentally harmful mine waste rocks and tailings (Postępy w redukcji objętości szkodliwych dla środowiska odpadów górniczych i przeróbczych) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • F. SAMIMI NAMIN, K. SHAHRIAR, A. BASCETIN: Environmental impact assessment of mining activities. A new approach for mining methods selection (Ocena wpływu górnictwa na środowisko. Nowe podejście do wyboru metod eksploatacji)[Streszczenie], [Pełny tekst]
 • A.H. BANGIAN, M. ATAEI, A. SAYADI, A. GHOLINEJAD: Fuzzy analytical hierarchy processing to define optimum post mining land use for pit area to clarify reclamation costs (Proces analizy hiearchicznej opartej na danych rozmytych dla określenia optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania odkrywki i określenia kosztów rekultywacji) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • M. TAHERI, M. IRANNAJAD, M. ATAEE-POUR: Estimation of the cost of equity for mining and cement industries by single-index market model (Szacowanie kosztu kapitału własnego dla zakładów górniczych i cementowni w jednowskaźnikowym modelu rynku) [Streszczenie], [Pełny tekst]
Tom 27 (zeszyt 1, 2011)Idź na górę strony
 • B. RADWANEK-BĄK: Zasoby kopalin Polski w aspekcie oceny surowców krytycznych Unii Europejskiej (Mineral resources of Poland in the aspect of the assessment of critical minerals to the European Union economy) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • B. BĄK, B. RADWANEK-BĄK, P. WYSZOMIRSKI: Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych (A current survey of Polish deposits of dolomites applicable in the industry of refractories) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • M. M. MICHEL: Charakterystyka chalcedonitu ze złoża Teofilów pod kątem możliwości wykorzystania w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Characteristics of chalcedonite from Teofilów deposit for possible use in technology of water and wastewater treatment) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • A. BAKALARZ: Flotacja rudy miedzi z użyciem n-dodekanu jako odczynnika zbierającego (Flotation of copper ore with n-dodecane as a collector) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • L. BORIO, D. PEILA: Laboratory test for EPB tunnelling assessment: results of test campaign on two different granular soils (Test laboratoryjny dla oceny tunelowania metodą EPB: wyniki testów dla dwóch różnych gruntów ziarnistych )[Streszczenie], [Pełny tekst]
 • P. SAŁUGA: Wycena projektu górniczego z opcjami równoległymi (Valuation of mineral project with simultaneous option) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • Z. GRUDZIŃSKI: Wpływ opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii elektrycznej (The impact of environmental charges influenced by coal quality on electricity production costs)[Streszczenie], [Pełny tekst]
 • B. ULIASZ-MISIAK: Wpływ geologicznego składowania CO2 na środowisko (The influence of geological CO 2 storage on the environment) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • A. ULIASZ-BOCHEŃCZYK: Mineralna sekwestracja CO2 przy zastosowaniu zawiesin wodnych wybranych popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego (Mineral sequestration OF CO2 using water suspensions of selected fly ashes from the combustion of lignite coal) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 • I. JONCZY: Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna szkliw z żużli hutniczych (Mineral and chemical characteristic of glazes from metallurgical slag) [Streszczenie], [Pełny tekst]
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013